Finanční zajištění v těhotenství

Český sociální systém je velmi rozmanitý, skládá se z různých odnoží a typů zajištění. Dávky v těhotenství a mateřství rovněž spadají do různých odvětví. Je tedy možné, že se budoucí rodiče v tomto nemohou zorientovat. Následující informace snad vše objasní.
těhotná na poli
Často se stává, že jakmile žena zjistí, že čeká dítě, je odeslána lékařem na tzv. rizikové těhotenství a tedy na nemocenskou. V tomto případě odchází ze zaměstnání jako práce neschopna a zůstává doma do termínu porodu. V těchto situacích žena pobírá nemocenské dávky – tato dávka činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu (jedná se o průměrnou mzdu, redukovanou Českou správou sociálního zabezpečení dle stanovených hranic, blíže k tomuto lze zjistit na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení). Je-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dobrovolně pojištěna, pak i jí vzniká v podobné situaci nárok na výplatu nemocenské dávky.
Jakmile se přiblíží termín porodu na šest až osm týdnů, požádá žena prostřednictvím zaměstnavatele o výplatu peněžité pomoci v mateřství – tato dávka náleží těhotné ženě a následně novopečené matce v celkové délce 28 týdnů, u více narozených dětí trvá tato doba 37 týdnů. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu. Nárok na tuto dávku vzniká pouze v případě, že je daná osoba účastna nemocenského pojištění – je tedy zaměstnána, nebo je osobou samostatně výdělečně činnou a hradí si toto pojištění dobrovolně. Zaměstnaná žena, která v uplynulých dvou letech odpracovala alespoň 270 dní, má na tuto dávku nárok.  Nárok však může v určitých situacích vzniknout i muži.
V případě, kdy těhotná zaměstnankyně dále pracuje, avšak byla zaměstnavatelem dočasně převedena na jinou, méně placenou práci, a z toho důvodu má nižší výdělek, má nárok na výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Tento příspěvek náleží za kalendářní dny, které nemůže zaměstnankyně vykonávat svou původní práci. Výše pak činí rozdíl mezi původním redukovaným příjmem a příjmem sníženým.  Poskytování příspěvku trvá v případě těhotné ženy do počátku šestého týdne před předpokládaným porodem, u ženy, která již porodila do konce devátého měsíce věku dítěte nebo do doby, kdy kojí a bylo by nevhodnou prací kojení ohroženo.
dvoustovka v ruce
Tato dávka přísluší pouze osobě, která je zaměstnancem, ne osobě samostatně výdělečně činné.
Všechny uvedené dávky jsou vypláceny ze systému nemocenského pojištění a k jejich výplatě je příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu má zaměstnavatel své sídlo, v případě OSVČ se pak místní příslušnost řídí dle adresy podnikání.